پنج هزارحلقه چاه عمیق بدون پروانه بهره برداری درهرمزگان وجود دارد

به گزارش پایگاه خبری پارسیان محمد باقر حیدری بیان کرد: خشکسالی های 15 ساله در این استان موجب شده از 365حلقه چاه آب شرب و 18 دهنه چشمه و قنات ، 100 حلقه چاه و چشمه خشک و آب 135 حلقه چاه نیز بین 30 تا 70 درصد کاهش یابد و کیفیت آب 183حلقه چاه و سطح آب های زیر زمینی به ویژه در دشتهای هرمزگان نیز کمتر شده است.

وی ادامه داد:اکثر دشتهای استان از جمله رودان – میناب، شمیل – تخت، جغین – توکهور و مسافرآباد بعنوان بزرگترین آبخوان های تامین کننده 70درصد آب مورد نیاز اراضی کشاورزی این منطقه سالیانه با کسری حجم مخزنی حدود56 میلیون متر مکعب مواجه هستند.

به گفته مدیرعامل آب منطقه ای هرمزگان، بیشترین متوسط کسری مخزن مربوط به دشت شمیل – تخت با کسری حدود 16میلیون متر مکعب در سال است درحالیکه افت سطح آب زیرزمینی دراکثر نقاط هرمزگان به ویژه مناطق شرقی آن بین 5متر در دشت کریان راونگ تا 31متر در دشت کردی شیرازی گزارش شده است.

حیدری خاطر نشان کرد: در اکثر مناطق ساحلی این استان افت سطح آبهای زیرزمینی باعث نفوذ جبهه آب شور به آبخوان های حاوی آب شیرین شده که تنزل شدید کیفیت آب را در پی داشته است.

وی از جمله این راهها به افزایش راندمان آبیاری دربخش کشاورزی با استفاد ه از روش های مدرن آبیاری، اعمال مدیریت صحیح مصرف آب در بخش های شرب وصنعت، مطالعه و اجرای طرح های پخش سیلاب و تغذیه مصنوعی به منظور تقویت وتعادل بخشی آبخوان ها، کنترل و استفاد ه بهینه از منابع آبهای سطحی موجود، جلوگیری از بهره برداری چاههای غیر مجاز و انسدادآنها، کنترل بهره برداری چاههای دارای پروانه و همچنین جلوگیری از حفر بی رویه چاهها برای بهره برداری بیشتر از آبهای زیرزمینی اشاره کرد.

حیدری تاکید کرد: درغیر این صورت هر سال شاهد کاهش روند افت سطح آبهای زیرزمینی خواهیم بود که مخاطرات متعددی از جمله کاهش حجم مخازن آب زیرزمینی، کاهش آبدهی وخشک شدن چاهها و قنوات، نشست سطح زمین و تخریب مخازن آب زیرزمینی ،هجوم آب شور، تنزل و تخریب کیفیت آب شیرین منابع آب زیرزمینی و انتشار و پخش آلودگی ها را به دنبال دارد.

در سال آبی 89-90 کسری حجم مخازن آب زیرزمینی در سطح این استان 95 میلیون متر مکعب بوده که حدود 02/2 درصد کسری حجم مخازن آب زیرزمینی کشور می باشد که در سال آبی 91-92 خورشیدی به حدود 106 میلیون متر مکعب افزایش یافته است.

براساس نتایج حاصل از اندازه گیری های بعمل آمده و محاسبات انجام شده، کسری حجم مخزن64 آبخوان تحت پوشش حوزه عملکرد شرکت آب منطقه ای هرمزگان در طی دوره15ساله خشکسالی حدود 88 میلیون مترمکعب اعلام شده، که دشتهای میناب ، رودان، گهکم سعادت آباد، شمیل – تخت، مسافرآباد، کهورستان ، شمیل – آشکارا و کریان بیشترین میزان کسری مخزن در این استان را به خود اختصاص داده اند